2015-12-15

Departament Kontroli Doraźnej

Dyrektor: Katarzyna Tyc-Okońska

tel. (22) 458 77 65

 

Departament Kontroli Doraźnej realizuje zadania wynikające z uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu, w szczególności w zakresie wniosków o kontrolę dotyczących zamówień nie współfinansowanych ze środków UE oraz zawiadomień wpływających do Prezesa Urzędu bez względu na źródło finansowania.

 

Do zadań Departamentu w zakresie realizowanych przez Wydział Kontroli Zawiadomień czynności związanych z badaniem i oceną legalności wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia, zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata, zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata, należy w szczególności:

1) analiza zawiadomień wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia, zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata oraz zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata;
2) analiza wniosków o kontrolę dotyczących zawiadomień, o których mowa w pkt 1 oraz innych spraw przekazanych do załatwienia;
3) występowanie do zamawiających z żądaniem przekazania wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów związanych z kontrolowanym postępowaniem lub udzielonym zamówieniem publicznym;
4) wnioskowanie o zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych;
5) przygotowywanie projektów protokołów kontroli, projektów informacji o wynikach kontroli;
6) analiza zastrzeżeń do wyników kontroli oraz opracowywanie projektów stanowiska Prezesa w tym zakresie;
7) prowadzenie okresowych analiz wyników kontroli.

 

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydziały: Pierwszy Wydział Kontroli Zamówień, Drugi Wydział Kontroli Zamówień należą w szczególności:

1) analiza wniosków wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wszczęcia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zamówień nie współfinansowanych ze środków UE publicznego i przygotowanie odpowiedzi na te wnioski;
2) występowanie do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia;
3) wnioskowanie o zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych;
4) analiza i ocena zgodności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie projektów protokołów kontroli i informacji o wynikach kontroli;
5) analiza zastrzeżeń do wyników kontroli oraz opracowywanie projektów stanowiska Prezesa w tym zakresie;
6) przygotowanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
7) prowadzenie okresowych analiz wyników kontroli.