2015-12-15

Departament Kontroli Zamówień
Współfinansowanych ze Środków Unii
Europejskiej

Dyrektor: Emilia Garbala

tel. (22) 458 77 70

 

Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej realizuje zadania wynikające z uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w szczególności w zakresie zamówień współfinansowanych ze środków UE.

 

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) analiza wniosków wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wszczęcia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przygotowanie odpowiedzi na te wnioski,
2) występowanie do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli lub postępowania wyjaśniającego,
3) wnioskowanie o zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności wymaga wiadomości specjalnych,
4)  analiza i ocena zgodności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie protokołów kontroli i informacji o wynikach kontroli,
5) analiza zastrzeżeń do wyników kontroli zamówień oraz opracowanie projektu stanowiska Prezesa Urzędu w tym zakresie,
6) przygotowanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
7) prowadzenie okresowych analiz wyników kontroli.