2015-12-15

Departament Prawny

Dyrektor: Bogdan Artymowicz

Z-ca Dyrektora: Brygida Brańko

tel. (22) 458 77 05

 

Departament Prawny realizuje zadania Prezesa związane z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu zamówień publicznych i analizą orzecznictwa, zadania związane z legislacją oraz zapewnia reprezentację Prezesa przed organami ochrony prawnej.

W skład Departamentu Prawnego zwanego wchodzą następujące
jednostki wewnętrzne:
1)    Wydział Opinii, Spraw Administracyjnych i Sądowych;
2)    Wydział Legislacji;
3)    Wydział Analiz Orzecznictwa.

 
Do     zadań     Departamentu,     realizowanych     przez     Wydział     Opinii,     Spraw
Administracyjnych i Sądowych
należy w szczególności:
 
1) udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym opinii prawnych i stanowisk;
2) przygotowywanie konspektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, a po ich akceptacji przez Prezesa Urzędu przygotowywanie projektów odpowiedzi;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z właściwości Prezesa Urzędu,
4)  analiza podstaw do występowania z powództwami pozostającymi w zakresie właściwości Prezesa Urzędu oraz ze skargami na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;
5)  zastępstwo procesowe w sprawach pozostających we właściwości Departamentu i w innych sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu,
6)  przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy na potrzeby Kierownictwa Urzędu i innych komórek organizacyjnych Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Legislacji należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych, wraz z uzasadnieniami i OSR, dotyczących systemu zamówień publicznych oraz prowadzenie prac legislacyjnych w tym zakresie;
2) opiniowanie projektów założeń do projektów ustaw, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, otrzymanych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz rozpatrywanych przez Komitet Stały Rady Ministrów i Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
3) obsługa udziału Prezesa Urzędu i analiza materiałów rozpatrywanych przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
4) udział w:
a) konferencjach uzgodnieniowych dotyczących projektów założeń do projektów ustaw oraz innych dokumentów rządowych, w szczególności strategii, opiniowanych przez Urząd,
b) konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach Komisji Prawniczych dotyczących aktów prawnych opiniowanych przez Urząd,
c) w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących projekty ustaw związane z systemem zamówień publicznych,
d) posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów rozpatrujących dokumenty związane z systemem zamówień publicznych;
5) współpraca z Rządowym Centrum Legislacji w zakresie opracowywania, na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów, projektów ustaw;
6) udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie dotyczące procesu legislacyjnego i podejmowanych lub planowanych działań zmierzających do zmian przepisów regulujących system zamówień publicznych;
7) prowadzenie dokumentacji związanej z procesem legislacyjnym;
8) ewidencjonowanie, gromadzenie i opracowanie wszelkich opinii, uwag oraz propozycji dotyczących systemu zamówień publicznych;
9) obsługa udziału Prezesa Urzędu w konferencjach uzgodnieniowych oraz w posiedzeniach:
a) Rady Ministrów,
b) komisji sejmowych, komisji senackich, posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu,
c) Komisji Prawniczych,
d) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów,
e) Rady Legislacyjnej
- rozpatrujących dokumenty związane z systemem zamówień publicznych;
10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w szczególności:
a) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych z pracą nad projektem;
b) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
c)  opracowywanie raz w roku informacji o działaniach podejmowanych w roku poprzednim wobec Prezesa Urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
11)  zamieszczanie na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokumentów związanych z procesem legislacyjnym dotyczącym konsultacji społecznych i uzgodnień międzyministerialnych projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych;
12) przygotowywanie do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu notatek i komunikatów dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego
13) przygotowywanie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu:
a) informacji dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego dotyczącego danego projektu dokumentu rządowego związanego z systemem zamówień publicznych (projekty dokumentów rządowych, pisma w sprawie),

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Analiz Orzecznictwa należy w szczególności:

1) analiza orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego w celu dążenia do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w związku z przygotowywaniem opinii prawnych, podejmowaniem czynności procesowych przez Prezes Urzędu oraz sankcjonowaniem naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych;
2) przegląd orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w celu realizacji uprawień Prezesa Urzędu w zakresie zaskarżania orzeczeń Izby;
3) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski w sprawie zaskarżania wyroków KIO;
4) analiza skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w celu oceny zasadności przystąpienia Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi;
5) współpraca z radcami prawnymi i innymi osobami, którym zostało powierzone przygotowywanie projektów: skarg Prezes Urzędu na orzeczenia Izby, przystąpień Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w zakresie przeglądu i doboru orzecznictwa;
6) przygotowywanie wykazów, zbiorów, analiz i opracowań dotyczących orzecznictwa organów orzekających w sprawach zamówień publicznych;
7) upowszechnianie wiedzy odnośnie orzecznictwa dotyczącego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w formie m.in. informacji publikowanych na stronie internetowej, przekazywanych do Kierownictwa i pracowników Urzędu, prezentacji oraz szkoleń.