2015-12-10

Informacje o UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Misją Urzędu Zamówień Publicznych jest zapewnienie wykonawcom dostępu do zamówień publicznych na niedyskryminujących zasadach i dbanie o przejrzystość i efektywność procedur. Poprzez kreowanie warunków dla nowoczesnego procesu udzielania zamówień publicznych Urząd wspiera podnoszenie poziomu innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki, a także jej zrównoważonego rozwoju.

Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

  • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,
  • wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa,
  • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,
  • upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,
  • wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,
  • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
  • zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Krajowej Izby Odwoławczej związaną z wykonywaniem przez Izbę jej ustawowych zadań,
  • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych,
  • zapewnia zgodność regulacji polskiego systemu zamówień publicznych z prawem europejskim.

Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P. Nr 52, poz. 886 z późniejszymi zmianami)
 
STATUT URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
§ 1. Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
 
§ 2. Urząd zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Prezesem", i działa zgodnie z jego zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.
 
§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektora departamentów, dyrektorów biur oraz dyrektora sekretariatu.
2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust.1, oraz innych pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.
 
§ 4. Prezes może tworzyć rady i zespoły, jako organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.
 
§ 5. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Prawny;
2) Departament Kontroli Doraźnej;
3) Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej;
4) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;
5) Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych;
6) Departament Odwołań;
7) Biuro Organizacyjno-Finansowe;
8) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.
2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa.