2016-12-09

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ - KONSULTACJE
PUBLICZNE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016, Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt kolejnego dokumentu planistycznego, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia. 

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020  wpisuje się w realizację celów unijnej Strategii Europa 2020 oraz powiązanych z nią inicjatyw przewodnich, wspierając zrównoważony rozwój, tj. gospodarkę efektywniej korzystającą z zasobów, bardziej przyjazną środowisku, a także rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Na szczeblu krajowym, dokument sprzyja realizacji celów określonych w zintegrowanych strategiach, w tym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., Strategii - Sprawne Państwo 2020Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020 - Dynamiczna Polska oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Ponadto, działania zaplanowane w ramach Krajowego Planu Działań przyczynią się do urzeczywistnienia celów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 lutego br.

Dokument został opracowany na podstawie art. 154 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z którym „Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień”.

Dokument określa działania, które będą podejmowane w latach 2017-2020 w celu upowszechniania tzw. zrównoważonych zamówień publicznych, harmonogram ich realizacji oraz wskaźniki, które zostaną wykorzystane w celu monitorowania postępów i efektów realizacji tych działań. W projekcie nowego Krajowego Planu Działań podsumowano także dotychczas zrealizowane przez Urząd Zamówień Publicznych przedsięwzięcia, wskazano obowiązujące podstawy prawa unijnego i krajowego z zakresu zielonych i społecznych zamówień publicznych oraz przytoczono obowiązujące regulacje powiązane z promowanymi tematykami.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020. Prosimy o przekazanie ewentualnych uwag oraz propozycji dodatkowych zapisów do dokumentu wraz z ich uzasadnieniem w formie elektronicznej na adres: konsultacje_KPD@uzp.gov.pl w terminie do 27 grudnia br.

Załączniki

  Krajowy_Plan_Dział...dokumentu.pdf 790,01 KB (pdf) szczegóły pobierz