2015-12-15

Biuro Odwołań

Dyrektor: Tobiasz Wojtal

tel. (22) 458-78-01

 

Biuro Odwołań realizuje zadania związane z kompetencjami Prezesa Urzędu w zakresie zapewnienia funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej, w tym zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Krajowej Izby Odwoławczej związanej z wykonywaniem przez Izbę jej ustawowych zadań.

 

Do zadań Biura należy w szczególności:


1) wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z rozpoznawaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań, w szczególności:
    a) weryfikacja kompletności odwołań,
    b) przygotowywanie projektów zarządzeń, postanowień oraz innych pism w postępowaniu odwoławczym podpisywanych przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
    c) przygotowywanie akt odwoławczych i przekazywanie ich przewodniczącemu składu orzekającego,
    d) protokołowanie posiedzeń i rozpraw,
    e) przekazywanie odpisów orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej,
    f) współpraca z Biurem Organizacyjno-Finansowym w zakresie rozliczania kosztów postępowania odwoławczego,
    g) zamieszczanie orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w serwisie internetowym Urzędu,
    h) archiwizowanie i udostępnianie akt spraw odwoławczych;
2) obsługa organizacyjno-techniczna Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie wydawania przez Izbę opinii w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli;
3) prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie spraw rozpoznawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz prowadzenie repertorium tych spraw;
4) przesyłanie skarg wnoszonych na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do właściwych sądów okręgowych wraz z aktami postępowania odwoławczego;
5) prowadzenie i ogłaszanie na stronie internetowej Urzędu listy organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
6) gromadzenie, opracowywanie i analiza danych statystycznych w zakresie środków ochrony prawnej.