2015-12-15

Biuro Odwołań

Dyrektor: Tobiasz Wojtal

tel. (22) 458-78-01

 

Biuro Odwołań realizuje zadania związane z kompetencjami Prezesa Urzędu w zakresie zapewnienia funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej, w tym zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Krajowej Izby Odwoławczej związanej z wykonywaniem przez Izbę jej ustawowych zadań.

 

Do zadań Biura należy w szczególności:


1) wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z rozpoznawaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań, w szczególności:
    a) weryfikacja kompletności odwołań,
    b) przygotowywanie projektów zarządzeń, postanowień oraz innych pism w postępowaniu odwoławczym podpisywanych przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
    c) przygotowywanie akt odwoławczych i przekazywanie ich przewodniczącemu składu orzekającego,
    d) protokołowanie posiedzeń i rozpraw,
    e) przekazywanie odpisów orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej,
    f) współpraca z Biurem Organizacyjno-Finansowym w zakresie rozliczania kosztów postępowania odwoławczego,
    g) zamieszczanie orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w serwisie internetowym Urzędu,
    h) archiwizowanie i udostępnianie akt spraw odwoławczych;
2) obsługa organizacyjno-techniczna Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie wydawania przez Izbę opinii w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli;
3) prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie spraw rozpoznawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz prowadzenie repertorium tych spraw;
4) przesyłanie skarg wnoszonych na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do właściwych sądów okręgowych wraz z aktami postępowania odwoławczego;
5) prowadzenie i ogłaszanie na stronie internetowej Urzędu listy organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
6) gromadzenie, opracowywanie i analiza danych statystycznych w zakresie środków ochrony prawnej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się