2015-12-16

Decyzje administracyjne

Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą. Ustawa Prawo zamówień publicznych upoważnia Prezesa Urzędu do rozstrzygania w drodze decyzji administracyjnych spraw w zakresie:
 
  • nakładania kary pieniężnej (art. 202 ust. 1 ustawy),
  • wpisu na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, odmowy wpisu lub skreślenia z listy (art. 154a ust. 2 ustawy).
 
Zgodnie z przepisami Kpa, Prezes UZP obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Jeżeli sprawa wymaga szczegółowego postępowania wyjaśniającego, jej załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca; jeżeli natomiast jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
W przypadku wydania decyzji niezadawalającej strony postępowania administracyjnego, może ona zwrócić się do Prezesa UZP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące odwołań od decyzji. 
 
Od decyzji wydanej w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się w terminie 30 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.