2020-09-22

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej uzp.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego uzp.gov.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-04-15

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

po przeskanowaniu strony walidatorem ujawniają się następujące ostrzeżenia:

 • Poziom walidacji - A WCAG
 • Walidacja HTML-a- ostrzeżeń: 4
 • Walidacja CSS-a - ostrzeżeń: 1
 • Kolejność pól formularzy - ostrzeżeń: 2
 • Poprawność linków - ostrzeżeń: 76
 • Wyróżnienia - ostrzeżeń: 9
 • Obecność deskryptorów mediów - ostrzeżeń: 2
 • Poziom walidacji - AA WCAG
 • Dostępność linków - błędów: 7
 • Poziom walidacji - AAA WCAG
 • Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony (okruszki) - ostrzeżeń: 1

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-03

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Skróty klawiszowe:
 • S - Wyszukiwarka
 • H - Strona główna
 • N - Przejdź do nawigacji
 • T - Przejdź do treści
 • - - Zmniejszenie wielkości kroju
 • + - Zwiększenie wielkości kroju

Większość przeglądarek używa własnych kombinacji klawiszy. W zależności od wersji (lub systemu operacyjnego), kombinacje te mogą się różnić. Poniżej znajduje się lista różnic w odpowiednich systemach/przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox 2 i niżej na systemie Windows oraz Linux: przytrzymaj Alt + ⇧Shift , naciśnij klawisz skrótu.
 • Mozilla Firefox w wersji 14 i niżej na systemie Mac OS X: przytrzymaj control (+ ⌥Option ), naciśnij klawisz skrótu.
 • Internet Explorer na systemie Windows: przytrzymaj Alt naciśnij klawisz skrótu, (w niektórych przypadkach dodatkowo z klawiszem ↵Enter ).
 • Opera: naciśnij i puść klawisze ⇧Shift + Esc , następnie naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Windows: przytrzymaj Alt lub Alt + ⇧Shift , naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Linux: hold Alt + ⇧Shift , naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Mac OS X: przytrzymaj control + ⌥Option , naciśnij klawisz skrótu.
 • Safari na Windows: przytrzymaj Alt naciśnij klawisz skrótu.
 • Safari na Mac OS X: przytrzymaj control + ⌥Option , naciśnij klawisz skrótu.

Nawigacja tabulatorem:

Klawisz TAB pozwala na przełączanie się pomiędzy odnośnikami na stronie. Aktywny odnośnik zostaje podświetlony, a po naciśnięciu ENTER (lub RETURN) zostajemy przeniesieni na stronę, do której wybrany link prowadzi.

Tzw. Skip linki:

Tak zwane Skip linki pozwalają na poruszanie się po częściach aktualnie otwartej strony. Są one wykorzystywane głównie przez czytniki ekranowe. Zapewniają możliwość przeskakiwania do najważniejszych części strony (treści) lub głównej nawigacji.

ARIA - role:

Jako część WAI (Web Accessibility Initiative), ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite) definiuje sposób tworzenia stron internetowych, by były bardziej dostępne dla odwiedzających. Wszystko to dzięki tzw. rolom spełnianym przez wybrane elementy. Wykorzystywane są one do zwiększenia dostępności na stronach z dynamicznie zmieniającą się treścią oraz interfejsami zbudowanymi przy pomocy technologii AJAX, HTML i JavaScript. Role ARIA działają w większości przeglądarek i czytników treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Administrator systemu; adres poczty elektronicznej: dostepnosc@uzp.gov.pl. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 22 458 77 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Umiński; adres poczty elektronicznej: dostepnosc@uzp.gov.pl. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 22 458 77 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonego filmu bez audiodeskrypcji, itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych nie może nastąpić w ciągu 7 dni, Urząd Zamówień Publicznych niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Urzędu Zamówień Publicznych odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 

W przypadku gdy Urząd Zamówień Publicznych nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Urzędu Zamówień Publicznych skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd udostępnia niżej wymienione sposoby kontaktu.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;
 2. wysłać e-mail na adres: uzp@uzp.gov.pl;
 3. wysłać faks na numer: 22 458 77 00;
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 458 77 01;
 5. skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z:

 

Pomocy pracownika Urzędu Zamówień Publicznych posługującego się PJM, SJM.

Usługa jest realizowana na wniosek, który może zostać przesłany w następujący sposób: pisemnie na adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa; mailem na adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl, faksem na numer: 22 458 77 00.

Skorzystanie z pomocy jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016);

 

Pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie Zamówień Publicznych.

 

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Dostępność architektoniczna

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Postępu oznaczone literą A. Wejście do budynku jest przez drzwi dwuskrzydłowe.

 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym.
 • Recepcja budynku znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Dalsze wejście do budynku jest za pośrednictwem 5 wind, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna.
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.
 • W budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..