2015-12-15

Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych

Dyrektor: Anita Wichniak-Olczak

tel. (22) 458 77 07

 

Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych realizuje zadania z zakresu koordynacji działań związanych z przygotowaniem i upowszechnianiem programów szkoleniowych, organizuje i inspiruje przedsięwzięcia edukacyjne, opracowuje i upowszechnia materiały szkoleniowe oraz monitoruje funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, opracowuje i gromadzi materiały analityczne dotyczące funkcjonowania krajowego i wspólnotowego rynku zamówień publicznych.

 

Do zadań Departamentu realizowanych przez Wydział Informacji i Edukacji należy w szczególności:

1) w zakresie informacji:
    a)publiczne prezentowanie działań Urzędu, w tym:
    -przedstawianie stanowiska Urzędu w sprawach należących do zakresu jego działania;
    -udzielanie   odpowiedzi   na   pytania   przedstawicieli   środków   masowego przekazu;
    -przekazywanie, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu;
    b)organizowanie kontaktów Kierownictwa Urzędu i upoważnionych pracowników z przedstawicielami środków masowego przekazu;
    c) analiza materiałów prasowych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych i Urzędu;
    d) prowadzenie działań związanych z zamieszczaniem i aktualizacją informacji, w szczególności Informatora Urzędu Zamówień Publicznych w serwisie internetowym Urzędu.
2) W zakresie edukacji:
    a) upowszechnianie zasad udzielania zamówień publicznych wśród podmiotów uczestniczących w systemie zamówień publicznych;
    b) opracowywanie programów szkoleń, organizowanie oraz inspirowanie działań edukacyjnych z zakresu zamówień publicznych;
    c) przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych kryteriów oceny merytorycznego poziomu szkoleń z zakresu zamówień publicznych,
    d) upowszechnianie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;
    e) inspirowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć wydawniczych dotyczących problematyki zamówień publicznych oraz nadzór nad dystrybucją publikacji Urzędu;
    f) gromadzenie, redagowanie i aktualizacja - we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi - informacji, które Urząd zobowiązany jest zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej;
    g) przygotowanie Planu działań edukacyjno - wydawniczych Urzędu Zamówień Publicznych oraz sprawozdania z realizacji działań edukacyjno - wydawniczych;
    h) przygotowanie sprawozdań dotyczących realizacji przez Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku uprzednim,


 

Do zadań Departamentu realizowanych przez Wydział Analiz należy w szczególności:

1) opracowywanie metodologii dokonywania analiz i monitoringu systemu zamówień publicznych;
2) monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych;
3) monitorowanie i analiza zjawisk zachodzących na rynku zamówień publicznych w szczególności w oparciu o:
    a) dane zawarte w ogłoszeniach publikowanych  w Biuletynie oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
    b) informacje wynikające z wniosków i zawiadomień kierowanych do Prezesa Urzędu zgodnie z przepisami ustawy,
    c) dane zawarte w raportach i materiałach Najwyższej Izby Kontroli oraz regionalnych izb obrachunkowych,
    d) materiały opracowywane przez organy administracji rządowej, przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także inne organizacje,
    e) wyniki badań prowadzonych samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami,
    f) roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
    g) badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny;
4) gromadzenie oraz analiza opracowań, materiałów i wydawnictw dotyczących krajowego i wspólnotowego rynku zamówień publicznych;
5) opracowywanie danych statystycznych dla Komisji Europejskiej;
6) opracowywanie okresowych informacji obrazujących funkcjonowanie systemu oraz rynku zamówień publicznych i ich publikowanie w formie wewnętrznego Biuletynu;
7) przygotowywanie rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;
8) przygotowanie Planów analizy danych oraz sprawozdania z realizacji planu analiz;
9) współpraca z placówkami naukowymi w zakresie prowadzonych analiz systemowych.

 

W Departamencie Informacji, Edukacji i Analiz sprawowana jest funkcja rzecznika prasowego zapewniająca obsługę medialną Prezesa Urzędu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się