2015-12-15

Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych

Dyrektor: Anita Wichniak-Olczak

tel. (22) 458 77 07

 

Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych realizuje zadania z zakresu koordynacji działań związanych z przygotowaniem i upowszechnianiem programów szkoleniowych, organizuje i inspiruje przedsięwzięcia edukacyjne, opracowuje i upowszechnia materiały szkoleniowe oraz monitoruje funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, opracowuje i gromadzi materiały analityczne dotyczące funkcjonowania krajowego i wspólnotowego rynku zamówień publicznych.

 

Do zadań Departamentu realizowanych przez Wydział Informacji i Edukacji należy w szczególności:

1) w zakresie informacji:
    a)publiczne prezentowanie działań Urzędu, w tym:
    -przedstawianie stanowiska Urzędu w sprawach należących do zakresu jego działania;
    -udzielanie   odpowiedzi   na   pytania   przedstawicieli   środków   masowego przekazu;
    -przekazywanie, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu;
    b)organizowanie kontaktów Kierownictwa Urzędu i upoważnionych pracowników z przedstawicielami środków masowego przekazu;
    c) analiza materiałów prasowych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych i Urzędu;
    d) prowadzenie działań związanych z zamieszczaniem i aktualizacją informacji, w szczególności Informatora Urzędu Zamówień Publicznych w serwisie internetowym Urzędu.
2) W zakresie edukacji:
    a) upowszechnianie zasad udzielania zamówień publicznych wśród podmiotów uczestniczących w systemie zamówień publicznych;
    b) opracowywanie programów szkoleń, organizowanie oraz inspirowanie działań edukacyjnych z zakresu zamówień publicznych;
    c) przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych kryteriów oceny merytorycznego poziomu szkoleń z zakresu zamówień publicznych,
    d) upowszechnianie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;
    e) inspirowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć wydawniczych dotyczących problematyki zamówień publicznych oraz nadzór nad dystrybucją publikacji Urzędu;
    f) gromadzenie, redagowanie i aktualizacja - we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi - informacji, które Urząd zobowiązany jest zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej;
    g) przygotowanie Planu działań edukacyjno - wydawniczych Urzędu Zamówień Publicznych oraz sprawozdania z realizacji działań edukacyjno - wydawniczych;
    h) przygotowanie sprawozdań dotyczących realizacji przez Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku uprzednim,


 

Do zadań Departamentu realizowanych przez Wydział Analiz należy w szczególności:

1) opracowywanie metodologii dokonywania analiz i monitoringu systemu zamówień publicznych;
2) monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych;
3) monitorowanie i analiza zjawisk zachodzących na rynku zamówień publicznych w szczególności w oparciu o:
    a) dane zawarte w ogłoszeniach publikowanych  w Biuletynie oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
    b) informacje wynikające z wniosków i zawiadomień kierowanych do Prezesa Urzędu zgodnie z przepisami ustawy,
    c) dane zawarte w raportach i materiałach Najwyższej Izby Kontroli oraz regionalnych izb obrachunkowych,
    d) materiały opracowywane przez organy administracji rządowej, przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także inne organizacje,
    e) wyniki badań prowadzonych samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami,
    f) roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
    g) badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny;
4) gromadzenie oraz analiza opracowań, materiałów i wydawnictw dotyczących krajowego i wspólnotowego rynku zamówień publicznych;
5) opracowywanie danych statystycznych dla Komisji Europejskiej;
6) opracowywanie okresowych informacji obrazujących funkcjonowanie systemu oraz rynku zamówień publicznych i ich publikowanie w formie wewnętrznego Biuletynu;
7) przygotowywanie rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;
8) przygotowanie Planów analizy danych oraz sprawozdania z realizacji planu analiz;
9) współpraca z placówkami naukowymi w zakresie prowadzonych analiz systemowych.

 

W Departamencie Informacji, Edukacji i Analiz sprawowana jest funkcja rzecznika prasowego zapewniająca obsługę medialną Prezesa Urzędu.