2015-12-15

Departament Prawny

Dyrektor: Izabela Fundowicz

Z-ca Dyrektora: Brygida Brańko

Z-ca Dyrektora: Izabela Królikowska

tel. (22) 458 77 05

 

Departament Prawny realizuje zadania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych związane z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w tym dotyczące regulacji z zakresu zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi.

Departament koordynuje w ramach Urzędu, prace związane z przygotowaniem przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień.

W skład Departamentu Prawnego zwanego wchodzą następujące jednostki wewnętrzne:

 1. Wydział Opinii ds. Zamówień Publicznych;
 2. Wydział Opinii ds. Koncesji na Roboty Budowlane lub Usługi, Zamówień Sektorowych i Zamówień w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa;
 3. Wydział Legislacji;
 4. Zespół Radców Prawnych;
 5. Zespół Analiz Orzecznictwa.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Opinii ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. interpretacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy m.in. w formie opinii,
 2. przygotowywanie i upowszechnianie na stronie internetowej Urzędu opinii dotyczących zagadnień o charakterze systemowym, stanowisk, komunikatów oraz  zbiorczych opracowań tematycznych w zakresie zamówień publicznych,
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie albo projektów wkładów merytorycznych do takich odpowiedzi,
 4. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zamówień publicznych,
 5. reprezentowanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na konferencjach, seminariach, warsztatach, spotkaniach roboczych organizowanych przez inne resorty, podmioty zewnętrzne lub przez Prezesa Urzędu,
 6. wykonywanie innych czynności dotyczących w szczególności: procesu legislacyjnego, przygotowywania projektów decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z właściwości Prezesa Urzędu, opiniowanie wniosków o wystąpienie z powództwem o unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 7. przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, informacji statystycznych i innych informacji o funkcjonowaniu Wydziału na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Opinii ds. Koncesji na Roboty Budowlane lub Usługi, Zamówień Sektorowych i Zamówień w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa należy w szczególności:

 1. interpretacja przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, m.in. w formie opinii,
 2. przygotowywanie i upowszechnianie na stronie internetowej Urzędu opinii dotyczących zagadnień o charakterze systemowym, stanowisk, komunikatów oraz  zbiorczych opracowań tematycznych w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz Prawa zamówień publicznych, w szczególności zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie albo projektów wkładów merytorycznych do takich odpowiedzi,
 4. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz Prawa zamówień publicznych, w szczególności zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 5. reprezentowanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na konferencjach, seminariach, warsztatach, spotkaniach roboczych organizowanych przez inne resorty, podmioty zewnętrzne lub przez Prezesa Urzędu,
 6. wykonywanie innych czynności dotyczących w szczególności: procesu legislacyjnego, przygotowywania projektów decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z właściwości Prezesa Urzędu, opiniowanie wniosków o wystąpienie z powództwem o unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 7. monitorowanie stosowania zasad zawierania umowy koncesji oraz upowszechnianie wyników monitorowania,
 8. przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących funkcjonowania ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności w zakresie zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o funkcjonowaniu Wydziału na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Legislacji należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów założeń do projektów aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych wraz z uzasadnieniami i Oceną Skutków Regulacji, dotyczących systemu zamówień publicznych oraz prowadzenie prac legislacyjnych w tym zakresie;
 2. opiniowanie projektów założeń do projektów aktów prawnych, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów, otrzymanych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz rozpatrywanych przez Komitet Stały Rady Ministrów i Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
 3. analiza materiałów rozpatrywanych przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i obsługa udziału Prezesa Urzędu w pracach tych Komitetów;
 4. udział w:
  1. konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach Komisji Prawniczych dotyczących projektów założeń do projektów ustaw, aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, w szczególności strategii, opiniowanych przez Urząd,
  2. w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących projekty ustaw związane z systemem zamówień publicznych,
  3. posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów rozpatrujących dokumenty związane z systemem zamówień publicznych;
 5. współpraca z Rządowym Centrum Legislacji w zakresie opracowywania,  na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów, projektów ustaw;
 6. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie dotyczące procesu legislacyjnego i podejmowanych lub planowanych działań zmierzających do zmian przepisów regulujących system zamówień publicznych albo przygotowywanie projektów wkładów merytorycznych do takich odpowiedzi;
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z procesem legislacyjnym;
 8. ewidencjonowanie, gromadzenie i opracowanie wszelkich opinii, uwag oraz propozycji dotyczących systemu zamówień publicznych;
 9. obsługa udziału Prezesa Urzędu w konferencjach uzgodnieniowych oraz w posiedzeniach:
  1. Rady Ministrów,
  2. komisji sejmowych, komisji senackich, posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu,
  3. Komisji Prawniczych,
  4. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów,
  5. Rady Dialogu Społecznego,
  6. Rady Legislacyjnej,

  - rozpatrujących dokumenty legislacyjne związane z systemem zamówień publicznych;

 10. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w szczególności:

  1. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych z pracą nad projektem,
  2. udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
 11. zamieszczanie na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokumentów związanych z procesem legislacyjnym dotyczącym konsultacji społecznych i uzgodnień międzyministerialnych projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych;
 12. przygotowywanie do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu notatek i komunikatów dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego;
 13. przygotowywanie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu:
  1. informacji dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego dotyczącego danego projektu dokumentu rządowego związanego z systemem zamówień publicznych (projekty dokumentów rządowych, pisma w sprawie),
  2. ujednoliconych tekstów: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  3. tekstów: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  4. tekstów ustaw zmieniających: ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  5. tekstów aktów wykonawczych do: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
 14. prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej działalności informacyjnej w zakresie związanym z właściwością Wydziału,
 15. przygotowywanie informacji statystycznych i innych informacji o funkcjonowaniu Wydziału na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Zespół Radców Prawnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z właściwości Prezesa Urzędu,
 2. analiza podstaw do występowania z powództwami pozostającymi w zakresie właściwości Prezesa Urzędu i przygotowanie projektów pozwów,
 3. analiza podstaw do występowania  ze skargami na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, analiza podstaw do przystąpienia przez Prezesa Urzędu do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi,
 4. przygotowywanie projektów skarg, przygotowywanie projektów przystąpień oraz opiniowanie projektów odpowiedzi na wnioski w sprawie zaskarżania orzeczeń KIO i Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
 5. występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika w sprawach pozostających we właściwości Departamentu i w innych sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu,
 6. sporządzanie projektów opinii prawnych w sprawach pozostających we właściwości Departamentu,
 7. przygotowywanie informacji statystycznych i innych informacji o funkcjonowaniu Zespołu na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Zespół Analiz Orzecznictwa należy w szczególności:

 1. analiza orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego w celu dążenia do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów  o zamówieniach publicznych w związku z przygotowywaniem opinii prawnych, podejmowaniem czynności procesowych przez Prezes Urzędu oraz sankcjonowaniem naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych,
 2. przegląd orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w celu realizacji uprawień Prezesa Urzędu w zakresie zaskarżania orzeczeń Izby,
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski w sprawie zaskarżania wyroków KIO,
 4. analiza skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w celu oceny zasadności przystąpienia Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi,
 5. współpraca z radcami prawnymi i innymi osobami, którym zostało powierzone przygotowywanie projektów: skarg Prezes Urzędu na orzeczenia Izby, przystąpień Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w zakresie przeglądu i doboru orzecznictwa,
 6. przygotowywanie wykazów, zbiorów, analiz i opracowań dotyczących orzecznictwa organów orzekających w sprawach zamówień publicznych,
 7. upowszechnianie wiedzy odnośnie orzecznictwa dotyczącego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w formie m.in. informacji publikowanych na stronie internetowej, przekazywanych do Kierownictwa i pracowników Urzędu, prezentacji oraz szkoleń,
 8. przygotowywanie informacji statystycznych i innych informacji o funkcjonowaniu Zespołu na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..