2015-12-15

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Magdalena Olejarz

tel. (22) 458 78 24

 

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej realizuje zadania związane z zapewnianiem zgodności regulacji polskiego systemu zamówień publicznych z prawem europejskim oraz zadania wynikające z uprawnień Prezesa Urzędu w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.


Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opiniowanie, pod względem zgodności z prawem unijnym w dziedzinie zamówień publicznych, projektów aktów prawnych przygotowywanych przez Urząd oraz projektów aktów prawnych przekazanych do uzgodnienia z Urzędem;
2) doradztwo wewnętrzne w zakresie prawa unijnego na potrzeby kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu oraz opinii wydawanych przez Departament Prawny;
3) opracowywanie projektów stanowisk Urzędu w sprawach dotyczących postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
4) opracowywanie projektów stanowisk Rządu odnośnie unijnych dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych w dziedzinie zamówień publicznych;
5) koordynacja współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi właściwymi ministerstwami w zakresie wypracowania instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia grup roboczych, komitetów, COREPER i Rady UE;
6) realizacja zadań związanych z wypracowywaniem stanowisk w zakresie aspektów polityki handlowej UE związanych z zamówieniami publicznymi;
7) opracowywanie projektów stanowisk w postępowaniach wszczętych przez Komisję Europejską przeciwko Polsce w związku z naruszeniem prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych;
8) obsługa udziału Prezesa Urzędu lub wyznaczonej przez niego osoby w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz analiza i opiniowanie materiałów rozpatrywanych przez Komitet;
9) organizowanie współpracy Urzędu z instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim;
10) udział w pracach Grupy Roboczej do Spraw Zamówień Publicznych działającej w ramach Rady Unii Europejskiej;
11) udział w pracach Komitetu Doradczego do Spraw Zamówień Publicznych oraz Grupy Eksperckiej do Spraw Zamówień Publicznych działających przy Komisji Europejskiej;
12) koordynacja działań Urzędu w ramach współpracy administracji w zakresie funkcjonowania systemu SOLVIT;
13) inspirowanie i organizowanie uczestnictwa Urzędu w przedsięwzięciach i inicjatywach międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych, w tym koordynowanie prac związanych z udziałem Urzędu w Sieci Kontaktowej ds. Zamówień Publicznych (PPN);
14) gromadzenie i aktualizacja informacji na temat unijnego prawa w zakresie zamówień publicznych;
15) organizowanie współpracy Urzędu z instytucjami zajmującymi się problematyką zamówień publicznych w innych krajach oraz z organizacjami międzynarodowymi, w tym z OECD, ONZ oraz Radą Europy;
16) koordynowanie udziału Urzędu w realizacji projektów współpracy bliźniaczej realizowanych za granicą;
17) organizacja i obsługa wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie;
18) organizacja wyjazdów zagranicznych członków Kierownictwa oraz koordynacja wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu;
19) organizacja seminariów, konferencji i szkoleń z zakresu zadań Departamentu w porozumieniu z Departamentem Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych;
20) realizacja i koordynacja zadań w ramach opracowanych przez Departament planów działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych;
21) wykonywanie zadań służących realizacji celów Średniookresowych Strategii Rozwoju Kraju, w tym strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 r.'\ „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020" oraz „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki";
22) udział w działaniach realizowanych przez organy pomocnicze powołane przez Prezesa Rady Ministrów, w tym m.in. Zespół do spraw Strategii "Europa 2020" oraz „Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw".