2015-12-15

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Magdalena Olejarz

tel. (22) 458 78 24

 

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej realizuje zadania związane z zapewnianiem zgodności regulacji polskiego systemu zamówień publicznych z prawem europejskim oraz zadania wynikające z uprawnień Prezesa Urzędu w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.


Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opiniowanie, pod względem zgodności z prawem unijnym w dziedzinie zamówień publicznych, projektów aktów prawnych przygotowywanych przez Urząd oraz projektów aktów prawnych przekazanych do uzgodnienia z Urzędem;
2) doradztwo wewnętrzne w zakresie prawa unijnego na potrzeby kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu oraz opinii wydawanych przez Departament Prawny;
3) opracowywanie projektów stanowisk Urzędu w sprawach dotyczących postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
4) opracowywanie projektów stanowisk Rządu odnośnie unijnych dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych w dziedzinie zamówień publicznych;
5) koordynacja współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi właściwymi ministerstwami w zakresie wypracowania instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia grup roboczych, komitetów, COREPER i Rady UE;
6) realizacja zadań związanych z wypracowywaniem stanowisk w zakresie aspektów polityki handlowej UE związanych z zamówieniami publicznymi;
7) opracowywanie projektów stanowisk w postępowaniach wszczętych przez Komisję Europejską przeciwko Polsce w związku z naruszeniem prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych;
8) obsługa udziału Prezesa Urzędu lub wyznaczonej przez niego osoby w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz analiza i opiniowanie materiałów rozpatrywanych przez Komitet;
9) organizowanie współpracy Urzędu z instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim;
10) udział w pracach Grupy Roboczej do Spraw Zamówień Publicznych działającej w ramach Rady Unii Europejskiej;
11) udział w pracach Komitetu Doradczego do Spraw Zamówień Publicznych oraz Grupy Eksperckiej do Spraw Zamówień Publicznych działających przy Komisji Europejskiej;
12) koordynacja działań Urzędu w ramach współpracy administracji w zakresie funkcjonowania systemu SOLVIT;
13) inspirowanie i organizowanie uczestnictwa Urzędu w przedsięwzięciach i inicjatywach międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych, w tym koordynowanie prac związanych z udziałem Urzędu w Sieci Kontaktowej ds. Zamówień Publicznych (PPN);
14) gromadzenie i aktualizacja informacji na temat unijnego prawa w zakresie zamówień publicznych;
15) organizowanie współpracy Urzędu z instytucjami zajmującymi się problematyką zamówień publicznych w innych krajach oraz z organizacjami międzynarodowymi, w tym z OECD, ONZ oraz Radą Europy;
16) koordynowanie udziału Urzędu w realizacji projektów współpracy bliźniaczej realizowanych za granicą;
17) organizacja i obsługa wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie;
18) organizacja wyjazdów zagranicznych członków Kierownictwa oraz koordynacja wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu;
19) organizacja seminariów, konferencji i szkoleń z zakresu zadań Departamentu w porozumieniu z Departamentem Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych;
20) realizacja i koordynacja zadań w ramach opracowanych przez Departament planów działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych;
21) wykonywanie zadań służących realizacji celów Średniookresowych Strategii Rozwoju Kraju, w tym strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 r.'\ „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020" oraz „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki";
22) udział w działaniach realizowanych przez organy pomocnicze powołane przez Prezesa Rady Ministrów, w tym m.in. Zespół do spraw Strategii "Europa 2020" oraz „Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw".

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się