2015-12-16

Godziny pracy Urzędu, skargi, wnioski i petycje

24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 12/2020 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych dzień 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Zamówień Publicznych w zamian za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w sobotę, w dniu wolnym od pracy.

Wychodząc jednak naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a w szczególności mając na uwadze zapewnienie możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej, uprzejmie informujemy, iż w dniu
24 grudnia 2020 r. Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych, realizująca obsługę kancelaryjną Urzędu i Krajowej Izby Odwoławczej będzie czynna w godz. 8:15 – 14:00 (piętro IV, pok. 504).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych będzie również czynna w godzinach 8:15 – 14:00.


OGRANICZONY

DOSTĘP BEZPOŚREDNI

 

Uprzejmie informujemy, że

Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej
(piętro IV, pok. 504)

funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu.

Dostęp bezpośredni utrzymany jest dla firm kurierskich, Poczty Polskiej,

w innych sytuacjach - po poinformowaniu pracownika Kancelarii.

 Informacja udzielana jest na Recepcji ADGAR – poziom 0 lub tel. 22 458 77 01

Jednocześnie z uwagi na ogólną sytuację prosimy o przekazywanie korespondencji
do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej za pośrednictwem:


KANCELARIA

URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

- NIECZYNNA

 

Uprzejmie informujemy, że

Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej
(piętro IV, pok. 504) jest nieczynna do odwołania.

Korespondencję do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej prosimy przekazywać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej – uzp@uzp.gov.pl,
 • Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP
 • poczty tradycyjnej - ewentualnie
-->

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), zwracamy się do Państwa z prośbą  o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich i osobistego udziału przy załatwianiu spraw w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, tj. poczty elektronicznej – uzp@uzp.gov.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePuAP), ewentualnie poczty tradycyjnej.

Z uwagi na zmniejszenie obsady etatowej do niezbędnego minimum, kontakt bezpośredni i telefoniczny z pracownikami Urzędu Zamówień Publicznych może być utrudniony.

Do odwołania, zawieszamy również obsługę infolinii prawnej.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej Krajowej Izby Odwoławczej https://www.uzp.gov.pl/kio.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.


W celu skierowania sprawy do Urzędu Zamówień Publicznych lub sprawdzenia jej stanu należy skorzystać z poniższych informacji:

Urząd Zamówień Publicznych
pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.15 - 16.15
 

Kancelaria Urzędu - ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, IV piętro pok. 504
przyjmuje korespondencję:
w dni powszednie w godz: 7:30 - 16:15

Sprawę do Urzędzie można wnieść:

 • pisemnie składając dokumenty osobiście lub listownie na adres:

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A,
  02-676 Warszawa
 • za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznejŁ

- pocztą elektroniczną na adres:  UZP@UZP.GOV.PL

- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP  poprzez link: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (uwaga: sprawy dotyczące odwołań wymagają podpisania ich podpisem kwalifikowanym).

 • faksem pod nr (22) 458-77-00

Jednocześnie informujemy, że osoby z niepełnosprawnością ruchową mają zapewniony dostęp do Kancelarii Urzędu za pośrednictwem przystosowanych wind osobowych. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy pracownika posługującego się  językiem migowym - po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres mailowy uzp@uzp.gov.pl lub fax - (22) 458-77-00.

 

Skargi, wnioski, petycje

 

Uprzejmie informujemy, że do koordynacji rozpatrywania skarg i wniosków wyznaczone jest Biuro Organizacyjno-Finansowe Urzędu Zamówień Publicznych.

Skargi i wnioski kierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A,
  02-676 Warszawa
 • złożyć za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej:

  - pocztą elektroniczną na adres:  UZP@UZP.GOV.PL
  - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP  poprzez link: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 • przesłać faksem pod nr (22) 458-77-00

doręczyć osobiście w Kancelarii Urzędu piętro IV pok. 504, ul. Postępu 17A


w dni powszednie w godz: 7:30 - 16:15

 • złożyć ustnie do protokołu - przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi Kancelaria Urzędu piętro IV pok. 504:

poniedziałek – w godz. od 9:00 do 12:00
wtorek – w godz. od 15:00 do 16:15
czwartek – w godz. od 9:00 do 12:00

oraz pełni dyżur informacyjny pod numerem telefonu: 22 458 77 81

 

Uwaga: Osoba zamierzająca skorzystać z prawa do złożenia skargi lub wniosku ustnie do protokołu powinna dysponować dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
 
Członkowie Kierownictwa Urzędu lub wyznaczeni zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim umówieniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat https://www.uzp.gov.pl/kontakt

 

Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem Urzędu Zamówień Publicznych są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.
Petycje kierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych można składać pisemnie lub za pomocą wskazanych powyżej środków komunikacji  elektronicznej.

 

Ważne informacje:

 • Skargi, wnioski i petycje nie mogą zostać złożone telefonicznie.
 • Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i oraz adres wnoszącego.
 • Skargi i wnioski nie zawierające wskazanych danych pozostawione będą bez rozpatrzenia.
 • Petycja pozostawiana jest bez rozpatrzenia jeśli nie spełnia wymogów formalnych, tj. nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz nie wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów).
 • Składając skargę, wniosek lub petycję w imieniu osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego konieczne jest przedstawienie stosownego upoważnienia/zgody.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..