2015-12-16

Godziny pracy Urzędu, skargi, wnioski i petycje

11 maja 2019 r. dniem pracy w urzędach administracji rządowej

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r., dzień 11 maja 2019 r. będzie dniem pracującym w Urzędzie Zamówień Publicznych.
 


W celu skierowania sprawy do Urzędu Zamówień Publicznych lub sprawdzenia jej stanu należy skorzystać z poniższych informacji:

Urząd Zamówień Publicznych
pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.15 - 16.15
 

Kancelaria Urzędu - ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, IV piętro pok. 504
przyjmuje korespondencję:
wtorki w godz. 7.30 -17.00
w pozostałe dni robocze 7.30 -16.15

Sprawę do Urzędzie można wnieść:

 • pisemnie składając dokumenty osobiście lub listownie na adres:

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A,
  02-676 Warszawa
 • za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznejŁ

- pocztą elektroniczną na adres:  UZP@UZP.GOV.PL

- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP  poprzez link: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (uwaga: sprawy dotyczące odwołań wymagają podpisania ich podpisem kwalifikowanym).

 • faksem pod nr (22) 458-77-00

Jednocześnie informujemy, że osoby z niepełnosprawnością ruchową mają zapewniony dostęp do Kancelarii Urzędu za pośrednictwem przystosowanych wind osobowych. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy pracownika posługującego się  językiem migowym - po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres mailowy uzp@uzp.gov.pl lub fax - (22) 458-77-00.

 

Skargi, wnioski, petycje

 

Uprzejmie informujemy, że do koordynacji rozpatrywania skarg i wniosków wyznaczone jest Biuro Organizacyjno-Finansowe Urzędu Zamówień Publicznych.

Skargi i wnioski kierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A,
  02-676 Warszawa
 • złożyć za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej:

  - pocztą elektroniczną na adres:  UZP@UZP.GOV.PL
  - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP  poprzez link: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 • przesłać faksem pod nr (22) 458-77-00

doręczyć osobiście w Kancelarii Urzędu piętro IV pok. 504, ul. Postępu 17A


wtorki - w godz. 7.30 -17.00
w pozostałe dni robocze 7.30 -16.15

 • złożyć ustnie do protokołu - przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi Kancelaria Urzędu piętro IV pok. 504:

poniedziałek – w godz. od 9:00 do 12:00
wtorek – w godz. od 15:00 do 17:00
czwartek – w godz. od 9:00 do 12:00

oraz pełni dyżur informacyjny pod numerem telefonu: 22 458 77 81

 

Uwaga: Osoba zamierzająca skorzystać z prawa do złożenia skargi lub wniosku ustnie do protokołu powinna dysponować dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
 
Członkowie Kierownictwa Urzędu lub wyznaczeni zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim umówieniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat https://www.uzp.gov.pl/kontakt

 

Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem Urzędu Zamówień Publicznych są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.
Petycje kierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych można składać pisemnie lub za pomocą wskazanych powyżej środków komunikacji  elektronicznej.

 

Ważne informacje:

 • Skargi, wnioski i petycje nie mogą zostać złożone telefonicznie.
 • Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i oraz adres wnoszącego.
 • Skargi i wnioski nie zawierające wskazanych danych pozostawione będą bez rozpatrzenia.
 • Petycja pozostawiana jest bez rozpatrzenia jeśli nie spełnia wymogów formalnych, tj. nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz nie wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów).
 • Składając skargę, wniosek lub petycję w imieniu osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego konieczne jest przedstawienie stosownego upoważnienia/zgody.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się