2015-12-10

Informacje o UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Misją Urzędu Zamówień Publicznych jest zapewnienie wykonawcom dostępu do zamówień publicznych na niedyskryminujących zasadach i dbanie o przejrzystość i efektywność procedur. Poprzez kreowanie warunków dla nowoczesnego procesu udzielania zamówień publicznych Urząd wspiera podnoszenie poziomu innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki, a także jej zrównoważonego rozwoju.

Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

  • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,
  • wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa,
  • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,
  • upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,
  • wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,
  • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
  • zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Krajowej Izby Odwoławczej związaną z wykonywaniem przez Izbę jej ustawowych zadań,
  • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych,
  • zapewnia zgodność regulacji polskiego systemu zamówień publicznych z prawem europejskim.

 
 
 
 
 
 

Załączniki

  Statut_UZP_Zarzadze...017.03.21.pdf 473,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_Prezesa...nizacyjny.pdf 259,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_organizacyjny_UZP.pdf 2,41 MB (pdf) szczegóły pobierz