2015-12-23

Obowiązek informacyjny

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A. Dane te przetwarzane są w celu niezbędnym do zrealizowania procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz ustawy z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.