2015-12-16

Opinie prawne

Aktualne opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych 

 

Infolinia prawna - telefoniczny dyżur prawników:

(22) 458-77-22
godz. 9.00-14.00


Prawnicy odpowiadają na pytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz wyjaśnienia znaczenia tych przepisów, nie są jednak upoważnieni do świadczenia pomocy prawnej w sprawach indywidualnych.

Poradę prawną można też uzyskać poprzez:


Zapytania na piśmie:

Jeżeli Państwa problem wymaga precyzyjnego przedstawienia i nie znaleźli Państwo jego rozwiązania w dostępnych materiałach Urzędu, mogą Państwo zwrócić się na piśmie z prośbą o opinię prawną. W piśmie należy możliwie dokładnie przedstawić budzące wątpliwości zagadnienie, pamiętając jednakże, że Urząd:

  • wypowiada się jedynie w kwestii interpretacji przepisów,
  • nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach,
  • nie wkracza w kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej, której członkowie rozpatrują odwołania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • nie wkracza w kompetencje sądów powszechnych właściwych do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonywania umowy o zamówienie publiczne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się