2015-12-16

Opinie prawne

Aktualne opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych 

 

Infolinia prawna - telefoniczny dyżur prawników:

(22) 458-77-22
godz. 9.00-14.00


Prawnicy odpowiadają na pytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz wyjaśnienia znaczenia tych przepisów, nie są jednak upoważnieni do świadczenia pomocy prawnej w sprawach indywidualnych.

Poradę prawną można też uzyskać poprzez:


Zapytania na piśmie:

Jeżeli Państwa problem wymaga precyzyjnego przedstawienia i nie znaleźli Państwo jego rozwiązania w dostępnych materiałach Urzędu, mogą Państwo zwrócić się na piśmie z prośbą o opinię prawną. W piśmie należy możliwie dokładnie przedstawić budzące wątpliwości zagadnienie, pamiętając jednakże, że Urząd:

  • wypowiada się jedynie w kwestii interpretacji przepisów,
  • nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach,
  • nie wkracza w kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej, której członkowie rozpatrują odwołania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • nie wkracza w kompetencje sądów powszechnych właściwych do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonywania umowy o zamówienie publiczne.