Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola archiwum zakładowego - Archiwum Akt Nowych (2011)
Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Akt
Nowych
29.12.2015 więcej
Realizacja wybranych zadań ustawowych UZP - kontrola KPRM (2011)
Realizacja wybranych zadań ustawowych UZP - kontrola KPRM
29.12.2015 więcej
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UZP - NSRO (2011)
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UZP wykonujących
zadania związane z realizacją NSRO na lata 2007-2013
29.12.2015 więcej
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UZP - realizacja NSRO (2011)
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UZP wykonujących
zadania związane z realizacją NSRO na lata 2007-2013
29.12.2015 więcej
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy (2012)
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy
29.12.2015 więcej
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów - eKatalogi" (2014)
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów - eKatalogi"
29.12.2015 więcej
Wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa (2008)
Wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych na
terenie m.st. Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów
centralnych i państwowych osób prawnych
28.12.2015 więcej
Kontrola efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji (2011)
Kontrola efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu
e-administracji
28.12.2015 więcej
Funckjonowanie służby cywilnej w ramach obowiązujących regulacji prawnych (2012)
Funckjonowanie służby cywilnej w ramach obowiązujących
regulacji prawnych
28.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się