2015-12-23

Praktyki studenckie w UZP

 

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Zamówień Publicznych organizowane są studenckie praktyki zawodowe. Praktyki odbywać mogą studenci szkół wyższych, którzy złożą wniosek o odbycie praktyki oraz uzyskają zgodę swojej uczelni. Kwalifikacji kandydata do odbycia praktyki dokonuje się w oparciu o bieżące zapotrzebowanie, w uzgodnieniu z dyrektorami komórek organizacyjnych Urzędu.

 

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym Urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 22 4587854 i/lub mailowo pod adresem praktyki.uzp@uzp.gov.pl.

 

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Każdy kandydat wnioskujący o przyjęcie na praktykę studencką podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe przyjęcie na praktykę studencką.

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, e-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Furgalska, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, e-mail: IOD.UZP@uzp.gov.pl

 

Informacje o odbiorcach danych

Dane osobowe kandydatów wnioskujących o przyjęcie na praktykę studencką są przetwarzane w związku z procesem organizacji praktyk studenckich w Urzędzie Zamówień Publicznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

 

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe kandydatów wnioskujących o przyjęcie na praktykę studencką są przetwarzane przez okres niezbędny do zorganizowania praktyk studenckich oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy inspektora ochrony danych e-mail: IOD.UZP@uzp.gov.pl
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

  • regulacja wewnętrzna dotycząca organizacji studenckich praktyk zawodowych w Urzędzie Zamówień Publicznych,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata wnioskującego o przyjęcie na praktykę studencką w Urzędzie Zamówień Publicznych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

  Regulamin organizac...awodowych.pdf 145,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o odbycie p...udenckiej.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Porozumienie o prow... praktyki.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się