2016-12-09

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016, Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt kolejnego dokumentu planistycznego, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020  wpisuje się w realizację celów unijnej Strategii Europa 2020 oraz powiązanych z nią inicjatyw przewodnich, wspierając zrównoważony rozwój, tj. gospodarkę efektywniej korzystającą z zasobów, bardziej przyjazną środowisku, a także rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Na szczeblu krajowym, dokument sprzyja realizacji celów określonych w zintegrowanych strategiach, w tym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.Strategii - Sprawne Państwo 2020Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020 - Dynamiczna Polska oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Ponadto, działania zaplanowane w ramach Krajowego Planu Działań przyczynią się do urzeczywistnienia celów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 lutego  2016 r.

Dokument został opracowany na podstawie art. 154 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zgodnie z którym „Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień”.

Dokument określa działania, które będą podejmowane w latach 2017-2020 w celu upowszechniania tzw. zrównoważonych zamówień publicznych, harmonogram ich realizacji oraz wskaźniki, które zostaną wykorzystane w celu monitorowania postępów i efektów realizacji tych działań. W projekcie nowego Krajowego Planu Działań podsumowano także dotychczas zrealizowane przez Urząd Zamówień Publicznych przedsięwzięcia, wskazano obowiązujące podstawy prawa unijnego i krajowego z zakresu zielonych i społecznych zamówień publicznych oraz przytoczono obowiązujące regulacje powiązane z promowanymi tematykami.

Projekt Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 został poddany konsultacjom międzyresortowym i społecznym. Wszystkie zgłoszone w ramach konsultacji uwagi i sugestie zostały poddane wnikliwej analizie w ramach Urzędu, a w przypadku ich zaakceptowania uwzględnione w kolejnej wersji dokumentu.

Projekt dokumentu pn. „Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020” został przedłożony do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.

Załączniki

  Krajowy_Plan_Dział...dokumentu.pdf 790,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.Pismo_ME_ws._KPD.pdf 41,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.Pismo_MIiB_ws._KPD.pdf 36,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.Pismo_MON_ws._KPD.pdf 88,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4.Pismo_MRPiPS_ws._KPD.pdf 95,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Pismo_MŚ_ws._KPD.pdf 52,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.Pismo_NIK_ws._KPD.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7.Pismo_RCL_ws._KPD.pdf 694,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8.Odpowiedź_UZP_ko...resortowe.pdf 409,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9.Tabela_uwag_KPD_Z...resortowe.pdf 306,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.Projekt_Krajoweg...na_na_KSE.pdf 830,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11.Pismo_Konfederac...n_ws._KPD.pdf 233,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12.Odpowiedź_UZP_do_Lewiatan.pdf 306,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13.Pismo_NSZZ_Solid...c_ws._KPD.pdf 42,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14.Odpowiedź_UZP_d...lidarnosc.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15.Pismo_OPZZ_ws._KPD.PDF 3,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  16.Odpowiedź_UZP_do_OPZZ.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  17.Pismo_ZRP_ws._KPD.pdf 43,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18.Odpowiedź_UZP_do_ZRP.pdf 492 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19.Pismo_Centrum_CS...L_ws._KPD.pdf 158,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20.Odpowiedź_UZP_d...um_CSR.PL.pdf 4,22 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się