2016-12-09

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016, Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt kolejnego dokumentu planistycznego, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020  wpisuje się w realizację celów unijnej Strategii Europa 2020 oraz powiązanych z nią inicjatyw przewodnich, wspierając zrównoważony rozwój, tj. gospodarkę efektywniej korzystającą z zasobów, bardziej przyjazną środowisku, a także rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Na szczeblu krajowym, dokument sprzyja realizacji celów określonych w zintegrowanych strategiach, w tym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.Strategii - Sprawne Państwo 2020Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020 - Dynamiczna Polska oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Ponadto, działania zaplanowane w ramach Krajowego Planu Działań przyczynią się do urzeczywistnienia celów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 lutego  2016 r.

Dokument został opracowany na podstawie art. 154 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zgodnie z którym „Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień”.

Dokument określa działania, które będą podejmowane w latach 2017-2020 w celu upowszechniania tzw. zrównoważonych zamówień publicznych, harmonogram ich realizacji oraz wskaźniki, które zostaną wykorzystane w celu monitorowania postępów i efektów realizacji tych działań. W projekcie nowego Krajowego Planu Działań podsumowano także dotychczas zrealizowane przez Urząd Zamówień Publicznych przedsięwzięcia, wskazano obowiązujące podstawy prawa unijnego i krajowego z zakresu zielonych i społecznych zamówień publicznych oraz przytoczono obowiązujące regulacje powiązane z promowanymi tematykami.

Projekt Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 został poddany konsultacjom międzyresortowym i społecznym. Wszystkie zgłoszone w ramach konsultacji uwagi i sugestie zostały poddane wnikliwej analizie w ramach Urzędu, a w przypadku ich zaakceptowania uwzględnione w kolejnej wersji dokumentu.

Projekt dokumentu pn. „Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020” został przedłożony do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.

Załączniki

  Krajowy_Plan_Dział...dokumentu.pdf 790,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.Pismo_ME_ws._KPD.pdf 41,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.Pismo_MIiB_ws._KPD.pdf 36,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.Pismo_MON_ws._KPD.pdf 88,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4.Pismo_MRPiPS_ws._KPD.pdf 95,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Pismo_MŚ_ws._KPD.pdf 52,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.Pismo_NIK_ws._KPD.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7.Pismo_RCL_ws._KPD.pdf 694,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8.Odpowiedź_UZP_ko...resortowe.pdf 409,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9.Tabela_uwag_KPD_Z...resortowe.pdf 306,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.Projekt_Krajoweg...na_na_KSE.pdf 830,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11.Pismo_Konfederac...n_ws._KPD.pdf 233,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12.Odpowiedź_UZP_do_Lewiatan.pdf 306,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13.Pismo_NSZZ_Solid...c_ws._KPD.pdf 42,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14.Odpowiedź_UZP_d...lidarnosc.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15.Pismo_OPZZ_ws._KPD.PDF 3,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  16.Odpowiedź_UZP_do_OPZZ.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  17.Pismo_ZRP_ws._KPD.pdf 43,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18.Odpowiedź_UZP_do_ZRP.pdf 492 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19.Pismo_Centrum_CS...L_ws._KPD.pdf 158,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20.Odpowiedź_UZP_d...um_CSR.PL.pdf 4,22 MB (pdf) szczegóły pobierz