Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
11.09.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych
07.09.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań
05.09.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków KIO
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych
członków Krajowej Izby Odwoławczej został skierowany do
uzgodnień i opiniowania.
12.03.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
określenia kwot wartości umów koncesji, od których
uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej
28.11.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej
27.11.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartosci zamówień publicznych
27.11.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych
20.02.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej
18.01.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień
Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
18.01.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się