2015-12-10

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych  środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. O wpis na listę mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o: izbach gospodarczych, rzemiośle, samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, organizacjach pracodawców, samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezez Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

Załączniki

  Lista_organizacji_śop.pdf 276,2 KB (pdf) szczegóły pobierz