2015-12-15

Skład Rady Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych w obecnym składzie została powołana w dniu 6 marca 2017 r.

 

SKŁAD RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 1. Pan Janusz Niedziela – Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
 2. Pani Iwona Bendorf-Bundorf
 3. Pan dr Łukasz Bernatowicz
 4. Pan prof. dr hab. Andrzej Borowicz
 5. Pan Tomasz Czajkowski
 6. Pan dr Wojciech Hartung
 7. Pan Dariusz Koba
 8. Pan Marek Kowalski
 9. Pani Agnieszka Olszewska
 10. Pan dr Wojciech Robaczyński
 11. Pan Michał Rogalski
 12. Pani Joanna Sauter-Kunach
 13. Pani Sylwia Szczepańska
 14. Pan prof. dr hab. Ryszard Szostak
 15. Pani Ewa Wiktorowska

BIOGRAMY CZŁONKÓW RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

Janusz NIEDZIELA - radca prawny, specjalista w zakresie zamówień publicznych, obecnie prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wcześniej pełnił funkcję m. in. kierownika Biura Kadr w Urzędzie Rady Ministrów (1992-1993), dyrektora Biura Prawno - Organizacyjnego PLL LOT (1994-1995), sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (1999-2001). W latach 2002-2005 zasiadał w Trybunale Stanu, a w latach 2006-2008 był członkiem rady nadzorczej TVP. Od wielu lat związany z polskim systemem zamówień publicznych, także poprzez praktykę prowadząc od lat 90 kancelarię specjalizującą się w doradztwie w zakresie zamówień publicznych.
 
Iwona BENDORF - BUNDORF - radca prawny, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Długoletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (1995 – 2004), były członek Rady Zamówień Publicznych (2008 – 2013), od 1999 roku członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów. Specjalista i trener w zakresie zamówień publicznych.  
 
dr Łukasz BERNATOWICZ - radca prawny, partner w kancelarii prawnej. Ekspert prawny Business Centre Club z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości. Ekspert prawny komisji i podkomisji sejmowych. Sporządzał opinie prawne na zlecenie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Rady Dialogu Społecznego. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Autor szeregu książek i publikacji związanych z tematyką prawno-inwestycyjną. Zajmuje się również kwestiami związanymi z szeroko pojętą reprywatyzacją.
 
 
prof. dr hab. Andrzej BOROWICZ - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert w dziedzinie procesów inwestycyjno-budowlanych, zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami. Autor wielu książek i artykułów, a także wykładowca na seminariach i konferencjach w środowisku budowlanym. W latach 1995-2004 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
 
Tomasz Czajkowski - prawnik związany z Polskim systemem zamówień publicznych od początku jego istnienia. W latach 1995 - 1997 jako wiceprezes UZP współorganizator nowopowstającego Urzędu Zamówień Publicznych oraz współtwórca podstaw polskiego systemu zamówień publicznych. Inicjator powstania miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, a następnie jego redaktor naczelny. W latach 2001 - 2008  prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W 2004 r. inicjator uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych, współautor jej projektu, wydanych do niej aktów wykonawczych, a także przeprowadzanych w latach 2005 - 2006 nowelizacji. Autor wielu artykułów, programów szkoleniowych oraz wykładowca tematyki  zamówień publicznych. Redaktor i współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych Komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
dr Wojciech Hartung - prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych, projektach PPP i koncesji na roboty budowlane i usługi a także w tematyce szeroko rozumianych form realizacji zadań publicznych. Zagadnieniom tym poświęcił pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Od wielu lat jest związany z kancelarią prawną zajmującą się problematyką zamówień publicznych. Były dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykłada na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych na UMK w Toruniu oraz w SGH w Warszawie. Współautor komentarza do Dyrektywy 2014/24/UE dotyczącej zamówień publicznych oraz autor licznych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym zarówno z zakresu prawa polskiego jak i unijnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa unijnego na Uniwersytecie im. Jean Moulin w Lyonie oraz z zakresu francuskiego i unijnego prawa handlowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. 
 
Dariusz Paweł KOBA - prawnik, od 20 lat właściciel firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie w zakresie zamówień publicznych. W roku 1995 sprawował funkcję dyrektora Zespołu Szkoleń i Promocji Urzędu Zamówień Publicznych. Były ekspert ds. zamówień publicznych w Gminie Warszawa Centrum. Współzałożyciel oraz kolejno wiceprezes oraz prezes spółek zajmujących się działalnością doradczą  i szkoleniową z zakresu zamówień publicznych.  
 
Marek KOWALSKI - Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od listopada 2010 przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Od 2010 uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W 2012 powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W kwietniu 2013 został powołany przez Premiera RP do składu plenarnego Komisji Trójstronnej.
 
Agnieszka OLSZEWSKA - od 1998 specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym co do zamówień klasycznych, sektorowych, ale również komercyjnych organizacji zakupowych. Wiedzę o systemie zamówień publicznych zdobywała pracując w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, w kolejnych latach była odpowiedzialna za koordynację i zarządzanie procesami zakupowymi w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, Banku Gospodarstwa Krajowego, spółkach komunalnych m.st. Warszawy oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A., gdzie jako dyrektor Departamentu Zakupów odpowiedzialna była za funkcję zakupową w GK PGNiG. Autorka wielu publikacji dotyczących praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych. Obecnie członek Zarządu PGNiG Serwis sp. z o.o.
 
dr Wojciech ROBACZYŃSKI - prawnik, pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2009 r. pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego kontraktowego i zamówień publicznych, a także prawa finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
 
Michał ROGALSKI - ekspert, wykładowca i autor licznych szkoleń i wykładów dotyczących prawa zamówień publicznych. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Zamówień Sektora Publicznego oraz członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W latach 2008-2012 współpracował z firmą doradczą zajmującą się tematyką zamówień publicznych, w tym jako dyrektor ds. IT.  Współautor Podręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych” oraz artykułów prasowych. Jako ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od przeszło 10 lat bierze udział w pracach niemal wszystkich komisji sejmowych związanych z ustawą  -  Prawo zamówień publicznych.  
 
Joanna SAUTER-KUNACH - dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 
w Ministerstwie Rozwoju. Do kwietnia 2016 roku sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Orzekała w wydziałach karnym, rodzinnym, gospodarczym i cywilnym. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo europejskie na Uniwersytecie Gdańskim, Ekonomia i Prawo Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej, Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Prawo Cywilne w Państwowej Akademii Nauk. W latach 2013-2016 roku jako sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości pracowała w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.
 
Sylwia SZCZEPAŃSKA - ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Od 2010 roku specjalizuje się w dziedzinie zamówień publicznych. Jest członkiem Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych oraz ekspertem zespołu ds. usług publicznych. Brała aktywny udział w procesie legislacyjnym zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r.  Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pracodawców w obszarze monitorowania rynku zamówień oraz tworzenia prawa przyjaznego pracownikom. Prowadzi akcję udzielania żółtych kartek zamawiającym wybierającym oferty z zaniżonymi wynagrodzeniami lub nie zawierającym wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Promotor klauzul społecznych.
 
prof. dr hab. Ryszard SZOSTAK -  radca prawny, od 25 lat aktywny naukowo i zawodowo w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Długoletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (1995 – 2004), były członek Rady Zamówień Publicznych (2008 – 2013). Zagadnieniom zamówień publicznych poświęcił większość swoich publikacji, a także habilitował się z problematyki procedur przetargowych. Aktualnie kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni również funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”.  
 
Ewa WIKTOROWSKA - inżynier budownictwa, przewodnicząca Zarządu  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, były trener zamówień publicznych i arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007, doradca z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego.
 

 

Załączniki

  RZP_biogramy.pdf 255,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się